مراسم نهمین بزرگداشت دکتر تقی ابتکار با حضور سید محمد خاتمی1